مکان ما
Deweisen Building,Nanshan District,Shenzhen,China
info@feellife.com
ایمیل ما

عملکرد آئروسل از AeroCentre

FEELLIFE_FCC تست Report_17ZCTE0918001FR

FEELLIFE_FCC تأیید Conformity_17ZCTE0918001FC

FEELLIFE_RoHS تست Report_17ZCTC0918001RR

FEELLIFE_RoHS تأیید Conformity_17ZCTC0918004RC