ਸਾਡਾ ਸਥਿਤੀ
Deweisen Building,Nanshan District,Shenzhen,China
info@feellife.com
ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ

AeroCentre ਦੇ ੲੇਅਰੋਸੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

FEELLIFE_FCC ਟੈਸਟ Report_17ZCTE0918001FR

Conformity_17ZCTE0918001FC ਦੇ FEELLIFE_FCC ਤਸਦੀਕ

FEELLIFE_RoHS ਟੈਸਟ Report_17ZCTC0918001RR

Conformity_17ZCTC0918004RC ਦੇ FEELLIFE_RoHS ਤਸਦੀਕ