අපගේ ස්ථානය
Deweisen Building,Nanshan District,Shenzhen,China
info@feellife.com
අප ඊ-තැපැල්

ප්රදර්ශනය

Feellife Health Inc. continuously participates in the large-scale medical exhibition over the world.

අපි හැම විටම වෙළඳ පළ ප්රවනතාවය අධ්යයනය කිරීම, වෙළෙඳපොළ පෙරමුණ ගමන් සහ පාරිභෝගික අවශ්යතා ප්රගුණ කිරීමට

වේගවත් ප්රතිචාර ගුණාත්මක සේවා සහතික කිරීමට හා ගෝලීය ගනුදෙනුකරුවන් තනි පුද්ගල ඉල්ලීම් සම්පූර්ණයෙන්ම හමුවීමට.

 

ඊළඟ ප්රදර්ශන සමග අප පසුපස

වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා සූදානම් ද? අප අමතන්න !